Relander Unique LKV Oy:n tietosuojaseloste

 

Tämä asiakirja on tehty Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukaan

(General Data Protection Regulation, GDPR 2016/679)

 

Rekisterinpitäjä:

Relander Unique LKV Oy

Y-tunnus: 2350960-0

Osoite: Solvikinkatu 10A 10, 00990 Helsinki

 

Puhelin: 044 34 33 529

S-posti: matti.lindholm@uniquelkv.fi

 

Tietosuojavastaava:

Matti Lindholm

Puhelin: 044 34 33 529

S-posti: matti.lindholm@uniquelkv.fi

 

 

 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE / MIKSI KERÄÄMME TIETOJANNE?

 

 Yleistä henkilötietojen käsittelystä

Siltä osin kuin Asiakasrekisteri sisältää henkilötietoja, niiden käsittelyssä noudatetaan tietosuojalakia ja muita kulloinkin voimassaolevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja viranomaisohjeita, jotka koskevat henkilötiedon käsittelyä. Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn henkilöön. Tässä asiakirjassa kuvataan tarkemmin henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovutusta koskevat menettelytavat, sekä asiakkaan eli rekisteröidyn oikeudet.

 Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

-Sopimus-, asiakas- tai niihin verrattava suhde

-Välitysliikkeen tulee pitää toimeksiantopäiväkirjaa jonka sisältöön liittyvät asiakkaiden henkilötietojen tallennus.

-Rahanpesulaki. Välitysliikkeen tulee noudattaa rahanpesulain edellyttämää valvontaa ja tämän tehtävän täyttämiseksi asiakkaan henkilötietojen tallennus.

Kiinteistönvälitysliikkeitä koskeva lainsäädäntö, ml. laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä (1075/2000) ja laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (1074/2000) ja niihin perustuva toimeksiantojen hoitaminen sekä Asiakkaan omien hakujen selvittäminen edellyttävät alla mainittujen tietojen tallentamista, käyttämistä ja säilyttämistä. Välitysliikkeen tulee mm. pitää toimeksiantopäiväkirjaa, johon kuhunkin toimeksiantoon liittyvät henkilö-, kohde- ja tapahtumatiedot asiakirjoineen tallennetaan (”Toimeksiantopäiväkirja”).

 

 Mitä asiakastietoja keräämme ja mitä tietoja rekisteri pitää sisällään

-Asiakkaan perustiedot, kuten koko nimi, osoite, kieli, henkilötunnus

-Yrityksen osalta Y-tunnus, rekisteröintipäivä, toimiala

-Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

-Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten asiakkaalle tarjotut palvelut, niiden käyttämispäivä, ostotarjouksen, sen hyväksymisen, vuokra- tai kauppasopimuksen tekopäivä ja tiedot, kohdetiedot, välityspalkkio, palvelun myyjätiedot sekä muut vastaavat tiedot

-Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

-Muut asiakkaan antamat tiedot

-Mahdolliset reklamaatiot ja niihin liittyvä informaatio

-Vuokralaisten luottotietoraportit

 

 Tietojen säilytysaika

Toimeksiantopäiväkirjan ja Rahanpesulain mukaisia tietoja säilytetään viisi (5) vuotta, jollei kyseisten tietojen edelleen säilyttäminen ole tarpeen rikostutkinnan, vireillä olevan oikeudenkäynnin taikka rekisterinpitäjän tai sen palveluksessa olevan oikeuksien turvaamiseksi.

Muut henkilötiedot poistetaan sen jälkeen, kun henkilötiedon säilyttämiselle ei enää ole tarvetta. Mikäli henkilötietojen kerääminen ja säilyttäminen on perustunut ainoastaan Asiakkaan suostumukseen, poistetaan henkilötiedot tämän pyynnöstä

 

 Tietojen keruu/tietolähteet

Tietoja kerätään; asiakkaalta itseltään, isännöitsijäntodistusaineistosta, viranomaisrekistereistä ja luottotietorekistereistä.

 

 Kenelle tietoja voidaan luovuttaa

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille, aluehallintovirastolle, kaupan/vuokrauksen osapuolille, pankeille ja isännöintitoimistoille.

 

 Asiakkaan oikeuksista

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa  rekisterinylläpitäjän ylläpitämät tiedot jotka koskevat häntä ja tällöin asiakkaan on tehtävä kirjallinen tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle. Asiakkaalla on oikeus oikaista rekisterinpitäjän ylläpitämiä itseään koskevia tietoja mikäli ne ovat virheellisiä. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojensa käsittelylle siltä osin kuin tämä ei ole ristiriidassa esim. mitä on määrätty rahanpesulaissa. Asiakkaalla on oikeus myös kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin.

 

Rekisterin ylläpitäjä sitoutuu suorittamaan jatkuvaa sisäistä valvontaa ja päivittämään tietosuojaturvamenettelytapojaan jatkuvasti tietojen käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi.

Tämä Relander Unique LKV Oy:n tietosuojaseloste annetaan pyydettäessä asiakkaalle ja se on tallennettu verkkosivuillemme.

 

 

Relander Unique LKV Oy

 

 

Matti Lindholm                                 Maikki Relander-Lindholm

toimitusjohtaja, LKV                         myyntipäällikkö